رئیس اداره فناوری و فرآوری اطلاعات پژوهشکده قرآن تبیین کرد:

اهداف و قابلیت های سایت نظام سازی قرآنی

​​​​​​​رئیس اداره فناوری و فرآوری اطلاعات پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی اهداف و قابلیت های سایت نظام سازی قرآنی را تبیین کرد.

۱۳۹۹/۰۸/۰۳
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳