۲۴ آبان‌ماه؛

۳ محصول فناورانه در حوزه مطالعات قرآن و سلامت رونمایی می‌شود

سه نرم‌افزار «سلامت در تفاسیر فریقین»، «دانشنامه قرآن و سلامت» و «فرهنگنامه موضوعی قرآن و سلامت» ۲۴ آبان‌ماه جاری در وزارت بهداشت رونمایی می‌شود.‌

۱۳۹۹/۰۸/۰۹
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳