به کوشش پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

معیارهای جری و تطبیق از نگاه علامه طباطبایی منتشر شد

کتاب «معیارهای جری و تطبیق از نگاه علامه طباطبایی» به قلم سیدعلی هاشمی نشلجی از محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به بازار نشر عرض

1398/08/22