به همت مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)

نشست علمی «تربیت از دیدگاه قرآن» برگزار شد

مدیر مرکز تخصصی مشاوره امام خمینی(ره) در نشست علمی «تربیت از دیدگاه قرآن» بیان قصص قرآنی را راهبردی برای تعلیمو تربیت عنوان کرد و گفت: طلاب با درک معارف و مفاهی

1398/08/26