تفسیری بر آیات منتخب قرآن (7)

شقاوت و سعادت انسان زاییده اعمالش است / ریزش بدی‌ها در ماه رمضان

حسن شیرزاد کمانگر پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن با استناد به آیه 132 سوره انعام به بررسی نکات تفسیری این آیات پرداخت که در ادامه این مطلب مشاهده می کنید. 

۱۴۰۰/۰۲/۰۱
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳