به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن؛

شماره دوازدهم فصلنامه علمی ـ ترویجی «مطالعات علوم قرآن» منتشر شد

دوازدهمین شماره فصلنامه علمی ـ ترویجی مطالعات علوم قرآن به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.‌

۱۴۰۱/۰۷/۰۹
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳