بازخوانی روایات جمع قرآن بر پایه حدیث نزول قرآن بر هفت حرف

نام نشریهمطالعات قرآنی و روایی

نام نویسندهسیدکاظم طباطبایی, محسن رجبی قدسی

نقد نسبیت فهم متون دینی از منظر قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی و روایی

نام نویسندهمجید معارف‏, محمد جوادی

نقش تربیتی سنت عذاب در قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی و روایی

نام نویسندهعلی‌اکبر شایسته‌نژاد