بازخوانی روایات جمع قرآن بر پایه حدیث نزول قرآن بر هفت حرف

نام نشریهمطالعات قرآنی و روایی

نام نویسنده سیدکاظم طباطبایی – محسن رجبی قدسی

نقد نسبیت فهم متون دینی از منظر قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی و روایی

نام نویسنده مجید معارف – محمد جوادی

نقش تربیتی سنت عذاب در قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی و روایی

نام نویسندهعلی اکبر شایسته نژاد