نقد قرآنیان شیعه در بهکارگیری روش تفسیری قرآن به سنت

نام نشریهمطالعات روش شناسی دینی

نام نویسندهجعفر نکونام, سید رضا مؤدب, علی تصدیقی شاهرضایی

زمینه های شکل گیری شایعه و راهکارهای مقابله با آن از نگاه قرآن

نام نشریهمطالعات روش شناسی دینی

نام نویسندهمجید معارف, مجتبی میرزایی, فاخره فراهانی

شناسایی آزادی و دیدگاه قرآن

نام نشریهمطالعات روش شناسی دینی

نام نویسندهفهیمه کلباسی اصفهانی

راغب اصفهانى؛ قرآن پژوه و مفسر قرآن

نام نشریهمطالعات روش شناسی دینی

نام نویسندهسید محمد علی ایازی