کارکرد سیاق در تفسیر روایی اهل بیت(ع)

نام نشریهپژوهشنامه ثقلین

نام نویسندهعلی راد, محمد خطیبی

توجیه اعراب قرآن بر اساس زبان وادب عربی

نام نشریهپژوهشنامه ثقلین

نام نویسندهقاسم بستانی, نصره باجی

تبیین راه های اثبات وجود خدا از دیدگاه نهج البلاغه و تطبیق آن با قرآن

نام نشریهپژوهشنامه ثقلین

نام نویسنده نصرت نیل ساز – زهره بابااحمدی میلانی

مفهوم شناسی قرائت قرآن کریم همراه با حزن با رویکرد انتقادی

نام نشریهپژوهشنامه ثقلین

نام نویسنده محمدرسول آهنگران – محمدرضا محمودی

آثار مال حرام بر تربیت با تأکید بر آیات و روایات

نام نشریهپژوهشنامه ثقلین

نام نویسنده اصغر هادوی – روشن دهقانی

ازدواج فامیلی از منظر ژنتیک پزشکی، قرآن و روایات معصومین(ع)

نام نشریهپژوهشنامه ثقلین

نام نویسنده حمیدرضا بصیری – مریم گوهری – سیدمحمد اکرمی

کاربردهای تفسیری تناسب اسما و صفات الاهی در فهم آیات

نام نشریهپژوهشنامه ثقلین

نام نویسنده علی راد – مهدی عزتی آراسته

بررسی روایات حالات پیامبر (ص) در هنگام نزول قرآن

نام نشریهپژوهشنامه ثقلین

نام نویسنده محمد جعفری – مرتضی اوحدی

مصادر انکار اعجاز قرآن

نام نشریهپژوهشنامه ثقلین

نام نویسنده سید علی اکبر ربیع نتاج - حدیثه سلیمانی

بررسی تفسیری گستره جغرافیایی ارسال رسل درآیات انذار

نام نشریهپژوهشنامه ثقلین

نام نویسنده حامد شیواپور - محمد حاج محمدی

بررسی کارکرد تذکری وحی

نام نشریهپژوهشنامه ثقلین

نام نویسنده رضا برنجکار - مهدی نصرتیان اهور