بررسی آفرینش زن در قرآن، احادیث و تورات

نام نشریهپژوهش نامه علوم و معارف قرآن

نام نویسنده غلامحسین تاجری نسب – اعظم بهادری

بررسی نبوت زنان در قرآن و عهدین

نام نشریهپژوهش نامه علوم و معارف قرآن

نام نویسنده علی الشیخ – فاطمه عقیلی

حضور زن در جامعه از دیدگاه قرآن و روایات

نام نشریهپژوهش نامه علوم و معارف قرآن

نام نویسنده سیدعلی اکبر ربیع نتاج – عالیه روح اله زاده اندواری