مطالعه معناشناختی امّهات اسماء و صفات الهی و نقد ترجمه های فارسی قرآن کریم

پدیدآور رضا امانی – یسرا شادمان – مصیب مرزبانی

نشریهترجمان وحی

شماره نشریه34

تاریخ انتشار1395/01/28

منبع مقاله

share 159 بازدید

مقالات مشابه

ارتباط اسماء الهی با محتوای آیات در سوره آل‌عمران

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهسید عبدالرسول حسینی زاده, سیدابراهیم مرتضوی

ارتباط معنايي اسماي حسناي خداوند در فواصل آيات با محتواي آن ها

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهسید عبدالرسول حسینی زاده

جایگاه رحمت الهی در تفاسیر فریقین

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهابراهیم ابراهیمی