تراجم القرآن

پدیدآورسموئیل زویمر

نشریهالمقتطف

تاریخ انتشار1391/03/21

منبع مقاله

share 342 بازدید

مقالات مشابه

ترجمات القرآن الکریم فی یوغسلافیا

نام نشریهالتراث العربی

نام نویسنده فتحی مهدی – ترجمة: محمد موفاکو

نماذج من الخلل فی ترجمة القرآن الکریم

نام نشریهالمورد

نام نویسندهعزیز عارف

ترجمه قرآن به زبانهای اروپایی

نام نشریهکیهان اندیشه

نام نویسندهسید هادی خسرو شاهی

فهرست‏نگارى ترجمه‏هاى قرآن كريم

نام نویسندهعلی صدرایی خویی

ترجمه قرآن به زبانهاى ديگر

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد کاظم رحمتی

ترجمة القرآن الي اللغات الاوربيه

نام نشریهGolestan Quran Weekly

نام نویسندهسید هادی خسرو شاهی