سبک ادبی عرفانی میبدی در ترجمه قرآن

پدیدآورفریده داوودی مقدم

نشریهسبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

شماره نشریه13

تاریخ انتشار1391/03/06

منبع مقاله

share 1059 بازدید

مقالات مشابه

نقش قرائت قرآن در ترجمه و تفاسیر ایرانی در قرن دهم هجری قمری

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسندهسیدمحمدعلی ایازی, سیدمحمدباقر حجتی, کریم پارچه باف دولتی

ترجمه فارسى دو نمونه از معربات فارسى قرآن كريم «ابريق» و «استبرق»

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهالهه شاه پسند, محمدعلی رضایی کرمانی

نقش سياق و اهميت آن در ترجمه قرآن كريم

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسندهزهرا قاسم‌نژاد

مفهوم شناسی تعبیر «صالح المؤمنین» در قرآن و تحلیل آراء مفسران و مترجمان پیرامون آن

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهمحمدرضا حاجی اسماعیلی, نفیسه آذربایجانی