نگاهی به ترجمه های قرآن کریم به زبان گرجی

پدیدآوراحسان خزایی

نشریهترجمان وحى

شماره نشریه29

تاریخ انتشار1391/03/04

منبع مقاله

share 163 بازدید

مقالات مشابه

ترجمات القرآن الکریم فی یوغسلافیا

نام نشریهالتراث العربی

نام نویسنده فتحی مهدی – ترجمة: محمد موفاکو

نماذج من الخلل فی ترجمة القرآن الکریم

نام نشریهالمورد

نام نویسندهعزیز عارف

تراجم القرآن

نام نشریهالمقتطف

نام نویسندهسموئیل زویمر

ترجمه قرآن به زبانهای اروپایی

نام نشریهکیهان اندیشه

نام نویسندهسید هادی خسرو شاهی

فهرست‏نگارى ترجمه‏هاى قرآن كريم

نام نویسندهعلی صدرایی خویی

ترجمه قرآن به زبانهاى ديگر

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد کاظم رحمتی

ترجمة القرآن الي اللغات الاوربيه

نام نشریهGolestan Quran Weekly

نام نویسندهسید هادی خسرو شاهی