تاريخ ترجمه هاي فارسي قرآن (ترجمه تفسير طبري) (قسمت دوم)

پدیدآورمحمد تقی اجاق فقیهی

نشریهصحیفه مبین

شماره نشریه8

تاریخ انتشار1389/12/05

منبع مقاله

share 157 بازدید

مقالات مشابه

ترجمه پذيري قرآن كريم

نام نشریهبینات

نام نویسندهپروین بهار زاده