گروه دائرة المعارف‌های قرآنی

    مأموریت اصلی:

    تدوین دائره المعارف‌های قرآنى براى سطوح مختلف سنى و تحصیلى و گرایش‌های مختلف علمی و نیز مطالعه، تحقیق، و اجراى طرح‌هاى پژوهشى در زمینه اصول و مبانى دائره المعارف‌ نویسى قرآنى از ماموریت‌هاى این گروه است.


    اهداف :

    تسهیل و تسریع دستیابی به معارف قرآنی در قالب بهره گیری از شیوه های دائره المعارف نویسی.


    وظائف گروه :

تدوین دائره‌المعارف‌های متنوع قرآنی با گرایش‌های مختلف و برای اصناف گوناگون

تدوین دائره‌المعارف تخصصی قرآنی بر اساس گرایش‌های مختلف علوم

روش شناسی دائره‌المعارف نگاری قرآنی جهان اسلام

بازکاوی و آسیب‌شناسی روش دائره‌المعارف نگاری قرآنی جهان اسلام

نقد و بررسی دائره‌المعارف‌های خاورشناسان

ارائه راهنمایی و مشاوره در حوزه دائره‌المعارف نگاری قرآنی

برقراری روابط علمی و تعامل با مراکز پژوهشی تخصصی ملی و بین المللی در حوزه دائر دائره‌المعارف نگاری


مدیر گروه:

حجه  الاسلام و المسلمین علی خراسانی

شورای علمی گروه:

حجه الاسلام و المسلمین علی اسدی

حجه الاسلام و المسلمین سیدرضا اسحاق نیا

حجه الاسلام و المسلمین علی خراسانی

حجه الاسلام و المسلمین سید جعفر صادقی فدکی

حجه الاسلام و المسلمین حسینعلی یوسف زاده

حجه الاسلام و المسلمین محمد اکبری

حجه الاسلام و المسلمین محمد ابوطالبی

اعضاء هیئت علمی گروه:

حجه الاسلام و المسلمین علی اسدی

حجه الاسلام و المسلمین سیدرضا اسحاق نیا

حجه الاسلام و المسلمین علی خراسانی

حجه الاسلام و المسلمین سید جعفر صادقی فدکی

محققان گروه:

حجه الاسلام و المسلمین حسینعلی یوسف زاده

حجه الاسلام و المسلمین محمد اکبری

حجه الاسلام و المسلمین محمد ابو طالبی

فاضل ارجمند مرتضی اورعی

حجه الاسلام والمسلمین علیجان کریمی

حجه الاسلام والمسلمین سیداسدالله موسوی عبادی

کارشناس پژوهش گروه:

فاضل ارجمند اسدالله باوندپور

 

پیوست ها