طرح‌های در دست تحقیق

طرح‌های در دست تحقیق

طرح‌های قطبی:

نقد مطالعات قرآنی مستشرقان در حوزه عصمت رسول گرامی اسلام؛ گروه: مطالعات تطبیقی؛ مجری: سیدمحسن کاظمی؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرانی؛ 1398

بررسی آرائ گلدزیهر بر جریان مطالعات قرانی خاورشناسان؛ مطالعات تطبیقی؛ مجری: پورطباطبایی؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرانی؛ 1397

بررسی دیدگاه آنگلیکا نویویرث دربارۀ اصالت قرآن مصحف،شعر،تشکیل یک امت (ترجمه و نقد)؛ مطالعات تطبیقی؛ مجری: محمدعلی مبینی و محمد تقی محمدیان؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرانی؛ 1396

نقد و بررسی دیدگاه انگلیکا نویریوث درباره رابطه  قران و کتاب مقدس؛ مطالعات تطبیقی؛ مجری: حامد علیزاده؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی؛ 1397

 طبقه بندی موضوعات قران و استشراق؛ مطالعات تطبیقی؛ مجری: سید محسن کاظمی؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرانی؛ 1396

مقاله «نقد و بررسی دیدگاه ولفسن درباره صورت کتاب پیدا کردن کلام خدا»؛ مطالعات تطبیقی؛ مجری: علیرضا اسعدی؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرانی؛ 1396

مقاله نقد و بررسی دیدگاه ولفسن درباره خلق قرآن؛ مطالعات تطبیقی؛ مجری: علیرضا اسعدی؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرانی؛ 1396

مقاله بررسی و نقد آراء کارن آرمسترانگ در موضوع «خدا در قرآن؛ مطالعات تطبیقی؛ مجری: سید محمد اکبریان؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرانی؛ 1396

نقد مطالعات خاورشناسان در موضوع فضیلت و رذیلت در قرآن؛ مطالعات تطبیقی؛ مجری: سید محمد اکبریان؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرانی؛ 1397

بررسی و نقد دیدگاه دُنیز ماسون در یکسان انگاری خدا در قرآن و عهدین؛ مطالعات تطبیقی؛ مجری: سید محمد اکبریان؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرانی؛ 1398

رابطه قرآن و فلسفه با تاکید بر بررسی و نقد مطالعات قرآن پژوهی خاورشناسان؛ مطالعات تطبیقی؛ مجری:  علیرضا اسعدی؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرانی؛ 1398

بررسی و تحلیل روش نظریه پردازی سیدمحمدباقر صدر در نظریه سنت های تاریخی؛ علوم قرآنی؛ مجری: سعید بهمنی؛ میز: توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی؛ 1396

درآمدی بر نظریه مفاهیم بنیادین حوزه فرهنگ و جامعه؛ علوم قرآنی؛ مجری: سعید بهمنی؛ میز: توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی؛ 1398

توليد محتواي كتاب روش‌شناسي نوين فهم قرآن؛ علوم قرآنی؛ مجری: سعید بهمنی؛ میز: توسهه و تعمیق فرهنگ قرآنی؛ 1398

همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن؛ علوم قرآنی؛ مجری: گروه علوم قرانی؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرانی؛ 1397

روش استخراج تفسیر اجتماعی براساس احادیث پیامبرو اهل بیت ع؛ علوم قرآنی؛ مجری: فرج الله میر عرب؛ میز: میز توانمند سازی علوم اسلامی؛ 1398

سلسه نشست های، بررسی تطبیقی تاثیر روش ها و مکاتب تفسیری قرآن بر استخراج نظریه سبک زندگی اسلام؛ علوم قرآنی؛ مجری: گروهی؛ میز: سبک زندگی؛ 1397

بررسی و تحلیل سنت معصومان در پاسخگویی به شبهات قرآنی ظاهرگرایان؛ علوم قرانی؛ مجری: محمد علی محمدی؛ میز: میز وهابیت؛ 1396

همایش ملی تجلیل از مبلغان برتر قرآنی؛ علوم قرانی؛ مجری: گروهی؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی؛ 1397

برگزاری نشست های هم اندیشی با حضور چهره های شاخص قرآنی و هنری؛ علوم قرآنی؛ مجری: گروهی؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی؛ 1397

توليد محتواي كتاب واکاوی دیدگاه اندیشمندان و صاحبنظران درباره مرجعیت علمی قران؛ علوم قرآنی؛ مجری: گروهی؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی؛ 1397

توليد محتواي كتاب مصاحبه با اساتید و اندیشمندان علوم قران درباره مرجعیت علمی قران؛ علوم قرانی؛ مجری: یوسفی مقدم؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی؛ 1397

چالش های طراحی نظام اخلاقی اسلام بر مبنای نتیجه گروی؛ گروه تفسیر؛ مجری: سید علی اکبر حسینی؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی؛ 1398

ازدواج و همسرداری انبیا در قرآن؛ گروه تفسیر؛ مجری: محمدمهدی فیروزمهر؛ میز: تحکیم نظام خانواده؛ 1396

اخلاق تبلیغ دین در قرآن کریم از دیدگاه مفسران برجسته مسلمان؛ گروه تفسیر؛ مجری: لطف اله خراسانی؛ میز: اخلاق؛ 1396

شناسایی و استخراج شبکه معنایی صداقت در قرآن کریم؛ گروه تفسیر؛ مجری: سیدعلی اکبر حسینی رامندی؛ میز: اخلاق؛ 1396

معاشرت با مومنان در سبک زندگی اسلامی با تاکیدبرآرای مفسران متاخر شیعه؛ گروه تفسیر؛ مجری: علی مدبر؛ میز: سبک زندگی؛ 1397

الگوی ارتباطی همسران در قرآن؛ گروه تفسیر؛ مجری: محمد سحرخوان؛ میز: میز خانواده؛ 1396

تفسیر الفرید؛ گروه تفسیر؛ مجری: ابوطالب طالبی؛ میز: توعه و توانمند سازی علوم اسلامی؛ 1393

کشف و ساماندهی سنت های الهی قرآنی در حوزه علوم انسانی؛ گروه تفسیر؛ مجری: سعید بهمنی؛ میز: اسلامی سازی علوم انسانی؛ 1397

هدايت و حمايت از پايان‌نامه‌ها و مقاله‌هاي‌ قرآني؛ گروه تفسیر؛ مجری: گروهی؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی؛ 1397

برگزاری همایش و نشست گفتمان سازی در حوزه مرجعیت قرآن؛ گروه تفسیر؛ مجری: گروهی؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی؛ 1396

توليد محتواي كتاب پیشینه تفصیلی مرجعیت علمی قران؛ گروه تفسیر؛ مجری: موسوی عبادی؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی؛ 1397

توليد محتواي كتاب مسئله شناسی مرجعیت علمی قران؛ گروه تفسیر؛ مجری: ندارد؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی؛ 1397

توليد محتواي كتاب مفهوم شناسي مرجعيت علمي قرآن كريم؛ گروه تفسیر؛ مجری: یوسفی مقدم؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی؛ 1398

سلسله نشست های معناشناسی و روش شناسی گزینش آیات سبک زندگی در قران کریم؛ فرهنگ‌نامه‌هاي قرآني؛ مجری: گروهی؛ میز: سبک زندگی؛ 1396

فرهنگنامه سبک زندگی بر اساس آموزه های قران و اهل بیت؛ فرهنگ‌نامه‌هاي قرآني؛ مجری: گروهی؛ میز: سبک زندگی؛ 1396

امور مربوط به پرتال جامع قرآن؛ اداره فناوری اطلاعات؛ مجری: متین فر؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی؛ 1396

امور مربوط به تولید و استقرار بانک اطلاعاتی دستاوردهای قرآنی واسپارگاه؛ اداره  فناوری اطلاعات؛ مجری: گروهی؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی؛ 1397

نرم افزار فرهنگنامه موضوعی سوره های قران؛ اداره  فناوری اطلاعات؛ مجری: گروهی؛ میز: توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی؛ 1397

 

طرح‌های غیر قطبی

ساختار سیاسی جامعه اسلامی؛ گروه: مطالعات تطبیقی؛ مجری:  سید علی سادات فخر

واکاوی اندیشه سیاسی سلفیه در تفسیر قرآن؛ گروه: مطالعات تطبیقی؛ مجری:  سید علی سادات فخر

نگرشی انتقادی به مستندات قرانی مارتین لوتر؛ گروه: مطالعات تطبیقی؛ مجری:  علی اکبر مومنی

اختلاف قرائات؛ گروه: مطالعات تطبیقی؛ مجری:  محمد صادق یوسفی مقدم

اداب قرائت؛ گروه: مطالعات تطبیقی؛ مجری:  محمد صادق یوسفی مقدم

  بررسی پیش فرضهای خطا در قرآن پژوهشی ریچارد بل و ویلیام مونتگمری وات جلد 2؛ گروه: مطالعات تطبیقی؛ مجری:  سید مجید پور طباطبائی

نظام سازی قرانی؛ گروه: مطالعات تطبیقی؛ مجری:  امیر حسن شیعی

بررسی دیدگاهها در باره اجتهاد پیامبر؛ گروه: مطالعات تطبیقی؛ مجری:  یوسفی مقدم

نقد إنگاره های ناهماهنگی قرآن وعلوم؛ گروه: مطالعات تطبیقی؛ مجری:  محمد علی محمدی

بازنگری فرهنگ قرآن جلد 18تا33؛ گروه: علوم قرآنی؛ مجری:  گروهي

ترجمه عربي فرهنگ قرآن جلد 7( (المفتاح الجامع لمصطلحات القرآن و مفاهیمه)؛ گروه: فرهنگ‌نامه‌هاي قرآني؛ مجری:  محمد زراقط و همکاران گروه

دائره المعارف قرآن کریم جلد 17؛ گروه: دایره المعارف ها؛ مجری:  محققان مرکز

دائره المعارف قرآن کریم جلد 18؛ گروه: دایره المعارف ها؛ مجری:  محققان مرکز

دائره المعارف قرآن کریم جلد 19؛ گروه: دایره المعارف ها؛ مجری:  محققان مرکز

دائره المعارف قرآن کریم جلد 20؛ گروه: دایره المعارف ها؛ مجری:  محققان مرکز

دائره المعارف قرآن کریم جلد 21؛ گروه: دایره المعارف ها؛ مجری:  محققان مرکز

دانش نامه نوجوانان ج 7؛ گروه: دایره المعارف ها؛ مجری:  محققان مرکز

دانش نامه های تخصصی قرآنی (ادیان ج 1 و 2، زن و خانواده، معارف عقلی ج 2، فقه و اصول ج2، محیط زیست1و2و3 و امنیت)؛ گروه: دایره المعارف ها؛ مجری:  محققان مرکز

عرفان در آیینه قرآن (بخش عرفان نظری) جلد 2؛ گروه: تفسیر قرآن؛ مجری:  حسن رمضانی

قرآن در مکتب اهل بیت (نقد شبهات وهابیان درباره رابطه شیعه با قرآن با تأکید بر کتاب اصول مذهب الشیعه نوشته ناصر القفاری؛ گروه: تفسیر قرآن؛ مجری:  محمدعلی محمدی

پیام های آسمانی ج5و6؛ گروه: تفسیر قرآن؛ مجری:  مرتضی دانشمند