نرم افزارهای ویندوزی

نرم افزارهای ویندوزی


عنوان/سال تولید/موضوع/محتوا


1. پرسمان های قرآنی/1395/مجموعه پرسش و پاسخ قرآنی/ 

2. فرهنگ موضوعی تفاسیر/1392/قرآن، تفسیر قر آن/ 

3. شجره طوبی (پک جامع نرم افزارهای پژوهشکده)/1392/قرآن، علوم و معارف قرآنی، تفسیر قرآن/دانشنامه مقالات، دانشنامه جامع معارف 2، شجره طوبی آثار مرکز

4. دانشنامه مقالات قرآنی (نسخه2)/1391/قرآن، مقالات قرآنی/1000 مقاله

5. شجره طوبی (تفسیر و ترجمه)/1391/قرآن، تفسیر قرآن، ترجمه قرآن/تفسیر راهنما، کلیه کتابهای گروه تفسیر

6. شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی تفسیر راهنما ۳)/1391/قرآن، تفسیر قرآن/تفسیر راهنما

7. شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی فرهنگ قرآن ۳)/1391/قرآن، تفسیر قرآن/33 جلد فرهنگ و کتابهای گروه فرهنگنامه ها

8. شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی دائره المعارف قرآن کریم ۳)/1391/قرآن، علوم و معارف قرآنی، اعلام قرآن/جلد1تا8 دائره المعارف و کلیه کتابهای گروه

9. شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی پرسمانهای قرآنی۳)/1391/قرآن، پرسمان های قرآنی/ 

10. شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی علوم قرآن) /1391/قرآن، علوم قرآن/مربوط به گروه علوم قرآن ، علوم القرآن عند المفسرین و پرسمان علوم قرآن و...

11. دانشنامه موضوعی مقالات قرآنی (1)/1390/قرآن، مقالات قرآنی/7000 مقاله

12. پک جامع نرم افزارهای پژوهشکده/1388/قرآن، علوم و معارف قرآنی، تفسیر قرآن/مجموعه نسخه 2 نرم افزارها

13. کتابخانه دیجیتالی تفسیر راهنما (2)/1388/قرآن، تفسیر قرآن/نسخه جدید تفسیر راهنما

14. کتابخانه دیجیتالی فرهنگ قرآن (2)/1388/قرآن، تفسیر قرآن/33 جلد فرهنگ

15. کتابخانه دیجیتالی دائره المعارف قرآن کریم (2)/1388/ /جلد 1 -  8 دائره المعارف

16. کتابخانه دیجیتالی پرسمانهای قرآنی (2)/1388/قرآن، پرسمان های قرآنی/ 

17. دانشنامه جامع معارف قرآن(2)/1388/قرآن، تفسیر قرآن/فرهنگ، تفسیر راهنما، فرهنگ موضوعی

18. شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی آثار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن)/1387/قرآن، علوم و معارف قرآنی/55 عنوان 138جلد

19. کتابخانه دیجیتالی تفسیر راهنما(1)/1387/قرآن، تفسیر قرآن/20 جلد تفسیر راهنما

20. کتابخانه دیجیتالی فرهنگ قرآن(1)/1387/قران، تفسیر قرآن/فرهنگ قرآن جلد 1 تا 10

21. کتابخانه دیجیتالی دائره المعارف(1)/1387/قرآن، علوم و معارف قرآن، اعلام قرآن/جلد1تا5 دائره المعارف

22. کتابخانه دیجیتالی پرسمانهای قرآنی(1)/1387/قرآن، پرسمان های قرآنی/ 

23. دانشنامه جامع معارف قرآن(1)/1387/قرآن، تفسیر قرآن/فقط تفسیر راهنما

24. شجره طوبی (کتابخانه دیجیتالی تک نگاشته های قرآنی)/1387/تک نگاری های قرآنی /فقط تک نگاری ها

25. صراط (فرهنگ موضوعی تفاسیر)/1374/قرآن، تفسیر قرآن/قرآن و فرهنگ موضوعی تفاسیر

26. تبیان 1373/3 /قرآن، تفسیر قرآن/برگرفته از دستنوشته های آقای رفسنجانی

27. تبیان 1373/2/قرآن، ترجمه قرآن/متن قرآن+ترجمه فارسی،جستجوی الفاظ و ...

28. تبیان 1372/1/قرآن/متن قرآن

29. تبیان انگلیسی/1372/قرآن، ترجمه قرآن/متن قرآن، ترجمه انگلیسی قرآن

30. بیان/1370/قرآن، ترجمه قرآن، شأن نزول/متن قرآن، ترجمه، شأن نزول و استخاره

31. مفردات/1370/ /متن مفردات راغب