گروه تفسیر قرآن

مأموریت اصلی:

تهیه و تدوین تفسیر‌های گوناگون قرآن به شکل ترتیبی و موضوعی، برای سطوح مختلف سنی و تحصیلی، ارائه نگرش‌های قرآنی در زمینه مسائل و موضوعات گوناگون؛ تدوین و ارائه ترجمه های روان و جذاب قرآن به سبک های گوناگون، تهیه و تدوین متون آموزشی تفسیر و ترجمه قرآن کریم؛ انجام مطالعات تخصصی درباره اصول و مبانی علمی تفسیر و ترجمه، ارائه و بازتولید تفاسیر معتبر شیعی در قالب های جذاب؛ برقراری ارتباط علمی با مراکز و مؤسسات فعال در زمینه تفسیر و ترجمه؛ شناسایی، جذب و به کارگیری پژوهشگران توانمند؛ شناسایی کاستی‌های موجود در عرضه تفسیر و ترجمه؛ برگزاری نشست‌های علمی.


اهداف:

1. کشف نظر قرآن درباره موضوعات و مسائل و نیازهای جامعه معاصر؛

2. کشف ارتباط موضوعی و ساختار موضوعات قرآن با هدف سامان بخشیدن به مطالعات نظام سازی قرآنی؛

3. استخراج و ارائه نگرش های قرآنی در زمینه مسائل و موضوعات گوناگون؛

4. تأمین نیازهای تفسیر ترتیبی و موضوعی و ترجمه قرآن کریم برای اقشار و صنوف مختلف؛

5. تأمین نیازهای مراکز آموزشی در حوزه تفسیر و ترجمه قرآن؛

6. ترویج معارف قرآن در قالب متون آموزشی؛

7. بازتولید برخی تفاسیر بر اساس ضرورت‌ها و نیازهای جدید؛

8. ارتقای تراث تفسیری و ترجمه قرآن؛

9. تولید اندیشه در زمینه‌های مختلف؛ مانند تفسیر تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، عرفانی و...؛


    وظائف:

 • تدوین اهداف و برنامه‌های دراز مدت، کوتاه مدت و عملیاتی برای فعالیت‌های پژوهشی گروه؛
 • ارائه سیاست‌های پیشنهادی برای بهینه و به روز کردن فعالیت‌های گروه؛
 • شناسایی و برقراری ارتباط فعال و مؤثر با مراکز همسو و بهره‌گیری از تجارب و ظرفیت‌های آن‏ها؛
 • شناسایی پژوهشگران در حوزه تفسیر، ترجمه و تدوین متون درسی و به کارگیری آن‏ها در راستای تحقق اهداف گروه؛
 • تحقیق و اجرای طرح های پژوهشی در زمینه تفسیر ترتیبی و موضوعی و ترجمه قرآن؛
 • شناسایی مسائل و کاستی های موجود و تدوین تفسیر ها و ترجمه های متناسب با نیازهای جامعه معاصر؛
 • برگزاری نشست‌های تخصصی و جلسات نقد و بررسی در زمینه تفسیر، ترجمه و متون آموزشی؛
 • ارزیابی آثار تفسیری، ترجمه‌ای و متون آموزشی و برنامه‌های جاری گروه؛
 • شناسایی دقیق اهداف آموزشی متناسب با نیازهای مخاطبان در راستای تهیه و تدوین متون آموزشی؛
 • ارائه ملاک‌های ترجمه معیار و الگوی طبقه‌بندی ترجمه‌های قرآن؛
 • تهیه و تنظیم گزارش سالیانه از فعالیت‌های گروه و ارایه آن به مسئولان مافوق؛
 • شناسایی، گردآوری و طبقه‌بندی منابع و مباحث تفسیری و ترجمه‌های قرآن؛
 • پیشنهاد موضوعات و مسائل برای تحقیق، تالیف و تدوین کتب، مقالات و پایان نامه ها؛
 • ارائه مشاوره به پژوهشگران و نویسندگان کتب ، مقالات و پایان نامه های قرآنی.


  مدیر گروه:

  حجه الاسلام و المسلمین علی مدبر (اسلامی)


  اعضای هیئت علمی و شورای علمی گروه:

  حجه الاسلام و المسلمین حسن رمضانی

  حجه الاسلام و المسلمین سید محمدرضا صفوی

  حجه الاسلام و المسلمین علی محمد یزدی

  حجه الاسلام و المسلمین سید علی اكبر حسینی

  حجه الاسلام و المسلمین علی مدبر (اسلامی)


  محققان گروه:

  حجه الاسلام و المسلمین مرتضی دانشمند

  حجه الاسلام و المسلمین محمد ابوطالبی


  کارشناس پژوهش گروه:

  فاضل ارجمند سید هادی ابراهیمی


پیوست ها