تفاهم‌نامه‌ها

تفاهم‌نامه‌ها

تفاهم‌نامه همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و موسسه معارف ثقلین قم؛ 1396

تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز تخصصی تفسیر و علوم قران ائمه اطهار(ع) و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ 1397

تفاهم‌نامه همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور؛ 1397

تفاهم‌نامه همکاری پزوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و پژوهشکده اندیشه سیاسی؛ 1397

تفاهم نامه همکاری پزوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و رادیو قرآن؛ 1397