افتخارات

افتخارات

تعداد آثار برگزیده در کتاب سال جمهوری اسلامی ایران:   7 عنوان

تعداد آثار برگزیده در کتاب سال حوزه:   3 عنوان

تعداد عناوین برگزیده در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم:   11 عنوان

تعداد آثار برگزیده در سایر همایش ها و جشنواره ها:   10 عنوان

تعداد مقالات برتر در کنفرانس ها و همایش ها:   5 عنوان

تعداد عناوین برتر محصولات فناوری پژوهشکده:   5 عنوان