کلان پروژه‌ها

کلان پروژه‌ها

1.        مطالعات نظام سازی قرانی

2.       مرجعیت علمی قرآن

3.       مطالعات قرآن و استشراق

4.       فرهنگ‌نامه سبک زندگی بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت (ع)

5.       دائره المعارف قرآن کریم

6.       بازنگری فرهنگ قرآن

7.       پرتال جامع علوم و معارف قرآن

8.       فقه قرائت

9.       فرهنگ‌نامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن

10.      المفتاح الجامع لمصطلحات القرآن و مفاهیمه

11.       عرفان در آینه قرآن (عرفان عملی و نظری)