اعضاء هیأت علمی و محققین پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

اعضاء هیأت علمی و محققین پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

گروه تفسیر قرآن

 

علی مدبر (اسلامی)

عضو هیأت علمی

 

دریافت رزومه

 

 

سیدعلی اکبر حسینی رامندی

عضو هیأت علمی

 

دریافت رزومه

 

حسن رمضانی

عضو هیأت علمی

 

دریافت رزومه

 

 

محمد سحرخوان

عضو هیأت علمی

 

دریافت رزومه

 

محمدمهدی فیروزمهر

عضو هیأت علمی

 

دریافت رزومه

 

 

محمدصادق یوسفی مقدم

عضو هیأت علمی

 

دریافت رزومه

 

محمد ابوطالبی

محقق

 

دریافت رزومه

 

 

مرتضی دانشمند

محقق

 

دریافت رزومه

 

گروه علوم قرآن

 

محمدعلی محمدی

عضو هیأت علمی

 

دریافت رزومه

 

 

سعید بهمنی

عضو هیأت علمی

 

دریافت رزومه

 

فرج الله میرعرب

عضو هیأت علمی

 

دریافت رزومه

 

 

سیدعلی هاشمی نشلجی

محقق

 


 

گروه مطالعات تطبیقی

 

محمدعلی مبینی

عضو هیأت علمی

 

دریافت رزومه

 

 

علیرضا اسعدی

عضو هیأت علمی

 


 

سیدمحمد اکبریان

عضو هیأت علمی

 


 

 

سیدمجید پورطباطبایی

عضو هیأت علمی

 


 

سیدعلی سادات فخر

عضو هیأت علمی

 

دریافت رزومه

 

 

سیدمحسن سادات فخر

محقق

 


 

علی اکبر مؤمنی

محقق

 

دریافت رزومه

 

 

 

 

گروه فرهنگنامه‌های قرآنی

 

عیسی عیسی‌زاده

عضو هیأت علمی

 

دریافت رزومه

 

 

عباس کوثری

عضو هیأت علمی

 

دریافت رزومه

 

سیدحسن حیدری موسوی

محقق

 


 

 

سیدمحمدهادی شاهرخی

محقق

 


 

حسن شیرزاد کمانگیر

محقق

 


 

 

 

 

گروه دائره المعارف‌های قرآنی

 

علی خراسانی

عضو هیأت علمی

 

دریافت رزومه

 

 

سیدرضا اسحاق نیا

عضو هیأت علمی

 

دریافت رزومه

 

علی اسدی

عضو هیأت علمی

 


 

 

سیدجعفر صادقی فدکی

عضو هیأت علمی

 

دریافت رزومه

 

محمد اکبری کارمزدی

محقق

 


 

 

مرتضی اورعی

محقق

 


 

لطف الله خراسانی

عضو هیأت علمی

 

دریافت رزومه

 

 

علیجان کریمی

محقق

 


 

سیداسدالله موسوی عبادی

محقق

 

دریافت رزومه

 

 

حسینعلی یوسف‌زاده

محقق

 

دریافت رزومه