اداره پژوهش

اداره پژوهش

اداره پژوهش وظیفه نظارت مستمر بر اجرای طرح های تحقیقاتی از جهت انطباق با طرح تحقیق اولیه و رعایت زمان بندی، تدوین و پیشنهاد برنامه های كلان و سالانه مركز، نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادها، تهیه و تنظیم و تحلیل گزارش های برنامه ای و بودجه ای گروه ها و نیز مدیریت دبیرخانه شورای پژوهشی در تنظیم دستور جلسه و مصوبات و پیگیری آن و نظارت بر امور نشر آثار پژوهشکده با همكاری نشر پژوهشگاه و بوستان کتاب را به عهده دارد.

مدیر اداره:

عباسعلی عابدی/ 31151430

کارشناسان اداره

محمود عصاری/ 31151445

سیدهادی ابراهیم/ 31151287

سید کریم آقا میری/ 31151287

فتح الله ظاهری/ 31151287

اسدالله باوندپور/ 31151439