قرآن همراه با ارجاعات متقاطع (The Qur'an With Cross-references)

قرآن همراه با ارجاعات متقاطع (The Qur'an With Cross-references)

پدیدآورمؤمن سرّی(نویسنده)

ناشردی گروتر

زبان-

 
صفحه از 0

معرفی کتاب

The Qur'an With Cross-references

مؤمن سرّی (Mun'im Sirry)
دی گروتر (De Gruyter)
سال 2022

خلاصه کتاب :

قرآن با ارجاعات متقاطع تقریباً برای هر آیه ای در قرآن مجموعه ای از آیات دیگر را فراهم می کند. با وجود این که مفسران قرآن خیلی زود به اهمیت محوری تفسیر قرآن به قرآن پی بردند، هنوز چنین ارجاعاتی در قرآن‌های چاپی وجود ندارد. حتی برخی از مفسران مسلمان مدرن مدعی پیروی از این روش هستند. با این حال، ارجاعات متقابل آنها محدودتر است.

نخستین تفسیر قرآن به قرآن در آثار مستشرقان را باید کتاب رودی پارت (Rudi Paret ) با عنوان Der Koran: Kommentar und Konkordanz دانست.