اصطلاحات کلیدی قرآن: یک واژه‌نامه انتقادی (Key Terms of the Qur'an: A Critical Dictionary)

اصطلاحات کلیدی قرآن: یک واژه‌نامه انتقادی (Key Terms of the Qur'an: A Critical Dictionary)

پدیدآورنیکلای ساینای(نویسنده)

ناشردانشگاه پرینستون

زبان-

 
صفحه از 0

معرفی کتاب

 

اصطلاحات کلیدی قرآن: یک واژه‌نامه انتقادی

Key Terms of the Qur'an: A Critical Dictionary

 

کتاب اصطلاحات کلیدی قرآن: یک واژه‌نامه انتقادی نوشته نیکلای ساینای (Nicolai Sinai) توسط انتشارات دانشگاه پرینستون در سال 2023 منتشر شده است. این اثر توضیحاتی درباره اصطلاحات کلیدی قرآنی را در راستای فهم بهتر قرآن ارائه می دهد. نویسنده معنی این اصطلاحات را در کاربرد قرآنی بررسی می‌کند، نحوه ترجمه آنها را به انگلیسی مورد بحث قرار می‌دهد و نقشی را که آنها در بیان درک متمایز قرآن از خدا، انسان‌ها و جهان ایفا می‌کنند، مشخص می‌کند. نویسنده تلاش دارد پژوهشی جامع اما غیر تقلیل‌گرایانه از رابطه اصطلاحات قرآنی با سنت های پیشین یهودی و مسیحی، شعر عربی پیش از اسلام، و کتیبه های عربی ارائه دهد. این واژه نامه از پژوهش‌های اخیر مسلمانان نیز در کنار مجموعه گسترده‌ای از تحقیقات ثانویه به زبان‌های انگلیسی، آلمانی و فرانسوی استفاده کرده است.