رابطه قرآن و کتاب مقدس؛ بررسی دیدگاه آنجلیکا نویورت

رابطه قرآن و کتاب مقدس؛ بررسی دیدگاه آنجلیکا نویورت

پدیدآورسیدحامد علیزاده موسوی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبان-

 
صفحه از 0

یکی از مهم ترین مباحثی که همواره مورد توجه قرآن پژوهان و مستشرقان بوده و دیدگاه های بسیاری را سبب شده است، رابطه میان قرآن و کتاب مقدس است. در این میان آنجلیکا نویورت از جمله مستشرقانی است که سال ها به بررسی این موضوع پرداخته و دیدگاهی متفاوت با اسلاف خود رقم زده است. این کتاب سعی دارد ضمن معرفی دیدگاه نویورت، نقاط قوت و ضعف دیدگاه وی را بازشناسد و به صورت مطالعه تطبیقی و موردیِ موضوعات مشترک میان قرآن و کتاب مقدس، آن را نقد و ارزیابی نماید.

دسترسی به متن کتاب از طریق کتابخوان همراه پژوهان