نگره خطا؛ بررسی و نقد درون دینی آرای ریچارد بل و ویلیام مونتگری وات در مطالعات اسلام شناسی و قرآن پژ

نگره خطا؛ بررسی و نقد درون دینی آرای ریچارد بل و ویلیام مونتگری وات در مطالعات اسلام شناسی و قرآن پژ

پدیدآورسید مجید پورطباطبایی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبان-

 
صفحه از 0
یچارد بل و شاگرد بلافصل وی ویلیام مونتگمری وات، خاورشناسان قرآن‌پژوه پروتستان و اهل انگلستان هستند؛ این دو با خطاهای خواسته یا ناخواسته خود در مطالعات قرآن‌پژوهشی و اسلام‌شناسی بر الهی بودن اسلام و وحیانی بودن قرآن خدشه جدی وارد کردند. 
ویلیام مونتگمری وات، ضمن پرهیز از صراحت در نفی رسالت رسول الله(ص) اصرار دارد که نباید مسلمانان را از این جهت آزرده خاطر کرد؛ ولی خود با در پیش گرفتن روشی خاص بدون سر و صدا و جنجال در آثار خود بر طبل استاد می‌کوبد. در این اثر آرای خاورشناسان مذکور بررسی و نقد شده است.