نظام سازی قرآنی(جلد چهارم)؛ نظام سیاسی

نظام سازی قرآنی(جلد چهارم)؛ نظام سیاسی

پدیدآورمحمد صادق یوسفی مقدم(نویسنده)، امیرحسن شیعی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبان-

مطالعات نظام سازی قرآنی مجموعه مطالعاتی است که منجر به طراحی، بازطراحی، اصلاح و ارتقای نظام های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و خرده نظام های آن با ابتنا بر مفاهیم و معارف قرآنی می شود.

کتاب پیش رو مجموعه ای از مصاحبه ها و نشست های علمی با صاحب نظران و دانشمندان است که پس از طراحی، تهیه پرسش ها و نیازهای مطالعاتی در عرصه نظام سازی، مصاحبه، تبدیل گفتگو به متن مکتوب، ویرایش علمی و تحلیل متن و فراهم آوردن چکیده برای هر نشست و مصاحبه و تحقیق در هر یک از مصاحبه ها و نشست ها فراهم آمده است و به صورت کنونی در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.

 
صفحه از 1