نظام سازی قرآنی(جلد دوم)؛ نظام اجتماعی و نظام اخلاقی

نظام سازی قرآنی(جلد دوم)؛ نظام اجتماعی و نظام اخلاقی

پدیدآورمحمد صادق یوسفی مقدم(نویسنده)، امیرحسن شیعی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبان-

 
صفحه از 0

مطالعاتنظامسازیقرآنیمجموعهمطالعاتیاستکهمنجربهطراحی،بازطراحی،اصلاحوارتقاینظامهایاقتصادی،اجتماعی،سیاسیوفرهنگیوخردهنظامهایآنباابتنابرمفاهیمومعارفقرآنیمیشود.

کتابپیشرومجموعهایازمصاحبههاونشستهایعلمیباصاحبنظرانودانشمنداناستکهپسازطراحی،تهیهپرسشهاونیازهایمطالعاتیدرعرصهنظامسازی،مصاحبه،تبدیلگفتگوبهمتنمکتوب،ویرایشعلمیوتحلیلمتنوفراهمآوردنچکیدهبرایهرنشستومصاحبهوتحقیقدرهریکازمصاحبههاونشستهافراهمآمدهاستوبهصورتکنونیدراختیارمخاطبانقرارمیگیرد.