نظریه ای جدید درباره مرجعیت علمی قرآن کریم بر اساس سخنان مقام معظم رهبری

نظریه ای جدید درباره مرجعیت علمی قرآن کریم بر اساس سخنان مقام معظم رهبری

پدیدآورمیز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی کارگروه مرجعیت علمی قرآن کریم(نویسنده)

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، مرکز انتشارات

زبان-

 
صفحه از 0