درآمدی بر نظام‌سازی؛ نظام سازی نشست‌ها

درآمدی بر نظام‌سازی؛ نظام سازی نشست‌ها

پدیدآورمحمد صادق یوسفی مقدم(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

در این کتاب به طرح و بحث شاخصه‌های روش‌شناسی استخراج نظام سیاسی از قرآن پرداخته می شود.