درآمدی بر نظام‌سازی؛ کلیات نظام سازی سیاسی

درآمدی بر نظام‌سازی؛ کلیات نظام سازی سیاسی

پدیدآورمحمد صادق یوسفی مقدم(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

در این کتاب با طرح موضوع کلیات نظام‌سازی سیاسی عملا بحث نظام سازی از قرآن در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.