وفاق واتحاد در اندیشه مفسران اجتماعی قرآن

وفاق واتحاد در اندیشه مفسران اجتماعی قرآن

پدیدآورفرج الله میرعرب(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

قرآن مطابق با فطرت انسان برای تحقق وفاق اجتماعی برنامه دارد. برنامه قرآن جامعه افراد و مانع اغیار و از نوع درونی است و همه عوامل تامین وفاق و آسیب‌رسان را بیان کرده است.
پژوهش حاضر بیان این واقع است که قرآن توان گردآوری همه اقشار بشری را دارد و با رعایت عدالت، اتحاد و انسجام آن‌ها را حفظ و مانع از هرگونه تفرقه می‌شود.

جهت دریافت متن کامل کتاب کلیلک نمایید