نظریه پردازی قرآن بنیان

نظریه پردازی قرآن بنیان

پدیدآورسعید بهمنی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبان-

 
صفحه از 0

شهید سیدمحمدباقر صدر یکی از عالمان نظریه‌پرداز شیعه در نیم قرن اخیر است. او با احیای تفکر اجتهادی شیعی در عرصه‌های گوناگون، به مسائل جدید جامعۀ اسلامی توجه کرد و ابواب چشمگیری از پژوهش دربارۀ آنها را گشود. او برای پاسخ‌دهی به مسائل جهان معاصر، به قرآن روی آورد. هدف وی نظریه‌پردازی در قرآن کریم بود و روشی که پیشنهاد می‌کند، تفسیر موضوعی منتج به نظریه است. کوشش پیشتازانۀ این مرجع مجاهد و نبوغ او در برداشت از دین همراه با شخصیت انقلابی و محبوب او به‌ویژه در محافل انقلابی و علمی ایران سبب شد پس از شهادت وی، توجه حوزه و دانشگاه در ایران به روش تفسیر موضوعی و برخی نظریه‌های برآمده از قرآن وی جلب شود.
سه عامل اصلی انتخاب روش شهید صدر برای بررسی و نقد عبارت‌اند از: 1. تنها عالم تراز اول شیعه است که به‌طورمستقیم روش تفسیر جزئی‌نگر را نقد کرد و روش جدیدی را متناسب با نیازهای زمانه پیشنهاد کرد؛ 2. تأکید وی بر نظریه‌پردازی؛ 3. اجرای نمونۀ عملی.

جهت دریافت متن کامل کلیک نماید