اعجاز هماهنگی آیات قرآن کریم

اعجاز هماهنگی آیات قرآن کریم

پدیدآورعلی هاشمی نشجلی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

قرآن کریم در ابعاد و عرصه‌های گوناگونی معجزه است. یکی از آنها اعجاز هماهنگی است؛ یعنی هیچ‌گونه ناسازگاری و ناهماهنگی در محتوای آیات قرآن وجود ندارد و بشر از آفرینش کتابی در مدت بیست‌و‌سه سال، در شرایط مختلف روحی و اجتماعی که در آن ناسازگاری و ناهماهنگی نباشد، عاجز است.
برخی مخالفان وحیانی‌بودن قرآن کریم و برخی مخالفان اسلام مدعی شده‌اند پاره‌ای از آیات با یکدیگر ناسازگار و ناهماهنگ‌اند. این ادعا برداشتی سطحی و بدون تأمل و تدبر در آیات قرآن یا از سر غرض‌ورزی و ایجاد شبهه است. ناسازگاری ادعاشده امری ظاهری است. با تأمل و تدبر معلوم می‌شود هیچ‌گونه ناسازگاری و ناهماهنگی میان آیات قرآن وجود ندارد و همه آیات مطرح دارای پاسخ، بلکه پاسخ‌های مستدل و متقن می‌باشد. آیات ادعاشده همراه با پاسخ آنها در این اثر آمده است.

جهت دریافت متن کامل کتاب کلیک نمایید