دانشنامه علوم قرآنی جلد 1

دانشنامه علوم قرآنی جلد 1

پدیدآورسید محمود طیب حسینی(نویسنده)

ناشرانتشارات حوزه و دانشگاه

زبان-

 
صفحه از 0

موضوعات مرتبط با قرآن و علوم وابسته به آن مانند مسائل ادبی قرآن، تاریخ قرآن، اختلاف قرائات، تفسیر و تأویل که از آنها با عنوان «علوم قرآنی»‌ یاد می‌شود از مباحث جذاب برای عموم به خصوص قرآن پژوهان و دانشجویان علوم قرآنی بوده است. از این رو متولیان دائره المعارف قرآن کریم مصمم شدند تا مقالات علوم قرآنی این دائره المعارف را در قالب «دانشنامه علوم قرآنی» عرضه کنند.

جلد نخست این اثر مشتمل بر بیش از 80 مقاله و مشتمل بر موضوعاتی مانند ادبیات قرآن، اسباب نزول، اشتراک در قرآن، اسرائیلیات، اعجاز قرآن، تاریخ قرآن، تحریف‌ناپذیری قرآن، ترادف و تفسیراست .

جهت دریافت متن کامل کتاب کلیک نمایید