مطالعات محوری قرآن پژوهی خاورشناسان

مطالعات محوری قرآن پژوهی خاورشناسان

پدیدآورسید مجید پورطباطبایی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبان-

 
صفحه از 0

متن حاضر دربردارنده اغلب سرفصل ها و عناوین مرتبط با مطالعات محوری خاورشناسان است و بر اساس نزدیک به دویست منبع فارسی، عربی و انگلیسی تهیه و تنظیم شده است.این طرح ظرفیت برطرف کردن نیازهای بیشتر گروهایی را دارد که در حوزه و دانشگاه به این گونه مطالعات میپردازد.
بخش های اصلی این کتاب:
سخنی با خواننده
مقدمه
درآمد: راهنمایی مطالعاتی
شاکله اصلی طرح
منابع
نمایه ها

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید