قرینه مقابله و فن احتباک در قرآن

قرینه مقابله و فن احتباک در قرآن

پدیدآورعلی هاشمی نشجلی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

از موارد نقش آفرین در فهم معنای واژه های قؤآن کریم و فهم مراد خداوند قرینه مقابله و فن احتباک است.قرینه مقابله بدین معناست که هر یک از دو یا چند کلمه یا جمله که میان آنها طباق یا مقابله وجود دارد ، بتواند مراد مفهموی یا مصداقی دیگری را مشخص کند یا بر حذفی از یکی از طرفین گواهی باشد.کارکرد قرینه مقابله در قرآن کریم در عرصه بیان معنوی واژه ها ، بیان مصداق مراد ، بیان محذوف ، بیان نکات فقهی و ادبی است.
احتباک یا حذف مقابله ای ( از نوع حذف و ایجاز و یکی از فنون بدیع جهت زیباسازی کلام ) بدین معناست که از هر یک از دو جمله ای که به گونه ای با یکدیگر مرتبط هستند ، عبارتی (جمله ای یا کلمه ای ) حذف شود و آنچه در هر دو جمله موجود است ، قرینه محذوف دیگری باشد.

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید