فرهنگ نامه تحلیلی وجوه و نظائر در قرآن

فرهنگ نامه تحلیلی وجوه و نظائر در قرآن

پدیدآورعباس کوثری(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

کتاب پیش روی در پی تحقیق درباره این نوع واژگان است و این روش ها به شیوه ها را مبنای کار خویش قرار داده است: 1.سعی شده از آیات همسان در تفسیر واژگان استفاده شود 2. مطالب به صورت تطبیقی و با نگاه به هر یک از تفاسیر شیعه و اهل سنت بیان شود. 3. مبانی کلامی شیعه چراغ فروزان راه بوده است و آنجا که اتفاق یا اکثریت شیعه بر یک نظر بوده اند، ادله و مبانی آن تبیین شده است. 4. از روایات اهل بیت(ع) حتی الامکان استفاده شده است. 5. به قرائن خاص دلالت کننده همانند سیاق و ... اهتمام ویژه ای شده است. 6. معنای لغوی واژگان تحلیل و بررسی گردیده است. دانشمندان اسلامی هر یک با نگاهی خاص قرآن را مطالعه کرده اند. در همین راستا علوم مختلف قرآنی شکل گرفته است که علوم وجوه و نظائر یکی از جلوه های آن است. وجوه و نظائر عبارت از الفاظی است که با یک هیئت و اعراب خاص در آیات مختلف قرآن به کار رفته است؛ ولی دارای معانی مختلفی می باشد؛ همانند امّت و امام که با همین هیئت به تناسب مورد و سیاق دارای معانی گوناگونی می باشد.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
مفاهیم و کلیات
فرهنگنامه تحلیلی وجوه و نظائر در قرآن

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید