شواهد قرآنی برخی از مضامین حکمت متعالیة

شواهد قرآنی برخی از مضامین حکمت متعالیة

پدیدآورعلی کرجی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

بیان شواهد قرآنی برخی مضامین فلسفی، در واقع عرضه معارف عقلی بر قرآن کریم است که افزون بر بیان هیمنه قرآن بر برهان به معیار بودن آن برای صحت و سقم دستاوردهای معرفتی بشر نیز اشاره دارد و کمترین فایده بیان هماهنگی قرآن و برهان، تایید قرآن بر مضامین مسائل و قواعد فلسفی و ایجاد زمینه برای نشر بیشتر آن معارف میان دانش پژوهان خواهد بود.
بخش های اصلی این کتاب:
سخنی با خواننده
پیشگفتار
بخش اول: امور عامه
بخش دوم: امور خاصه یا الهیات
کتابنامه
نمایه ها

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید