منطق پاسخدهی قرآن

منطق پاسخدهی قرآن

پدیدآورسعید بهمنی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبان-

 
صفحه از 0

منطق پاسخ دهی قرآن: ساخت و اجرای مدل تحلیل داده ها، فرضیه سازی و نظریه پردازی درباره روش شناسی قرآن کریم
منطق پاسخ دهی قرآن به ساخت و اجرای مدل فرضیه سازی و نظریه پردازی درباره روش قرآن کریم در پاسخ دهی به شبهات و تعامل با شبهه گران میپردازد. مباحث اصلی عبارتند از :
1. مدل مفهومی اقسام ابراز شبهه و پاسخ دهی به شبهات و نیز تعامل با شبهه گران؛2. مدل کلی دستیابی به نظریات روش شناسی در قرآن؛ 3. مدل استخراج و تحلیل مستندات قرآنی که شناسه تحلیل داده ها را شکل میدهد.از تحلیل داده ها به گزاره هایی قابل تعمیم یعنی فرضیه های روش شناسی می رسیم.فرضیه هایی که دست کم با دو داده قرآنی تایید شوند، نظریه های روش شناسی را رقم میزنند.
مدل کلی ارائه شده بر دستیابی به همه داده های قرآنی و تعیین نسبت میان همه آنها تاکید دارد. این مدل برای هر پژوهش منتج به نظریه روش شناسی قرآن کریم پیشنهاد میشود، هرچند لازم است مدل و شناسه تحلیل مستندات هر مسئله متناسب با همان مسئله بازآفرینی شود.

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید