بدعت در نگاه قرآن

بدعت در نگاه قرآن

پدیدآورعلی محمد یزدی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

از جمله موضوعات مهم در فقه سیاسی شیعه، نحوه رویارویی با مخالفان حکومت اسلامی است که از حیث نظری شامل مباحث مختلفی است؛ از این رو در اندیشه و عمل فقیهان شیعه میتوان به مبانی و اصولی دست یافت که برای حفظ نظام اجتماع، اطاعت از نظم سیاسی مشروع ضرورت میابد و مقابله با مخالفان حکومت اسلامی که به دنبال براندازی اند، مجاز شمرده میشود.
اثر حاضر، از وضعیت مذکور، براساس واژگان و ادبیات فقه سیاسی، به «بغی و تمرد» یاد کرده، به تبیین ابعاد مفهومی بغی و تمرد در رویکرد های فقهی - سیاسی قدیم و جدید میپردازد و از این طریق، شرایط، و نحوه رویارویی با آن را در فقه سیاسی بررسی میکند.
بخش های اصلی این کتاب:
سخنی با خواننده
پیش گفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: زمینه ها، اهداف و پیامدهای بدعت گذاری
فصل سوم: نمونه ها
فصل چهارم: سیر بدعت گذاری در اعصار و مکاتب
فصل پنجم: برخورد با بدعت ها
فصل ششم: احکام فقهی بدعت
فصل هفت: بدعت های مردم در فهم و تلاوت قرآن
نمایه ها

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید