باز پژوهی ملاکهای توسعه آیات الاحکام قرآن کریم

باز پژوهی ملاکهای توسعه آیات الاحکام قرآن کریم

پدیدآورجعفر صادقی فدکی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبان-

 
صفحه از 0

کتاب حاضر، با پژوهشی نو در صدد آن است تا با ارائه ملاک‌ها و روش‌هایی خاص ثابت کند آیات‌الاحکام قرآن محدود به فروعات عملی و موضوعات خاصی نیست که تاکنون در منابع فقهی رایج بوده، بلکه در آیات فراوانی از قرآن، وظیفه و تکلیف شرعی انسان در موضوعات و مباحث گوناگون نیز مطرح شده است. این نوشتار در دو بخش کلی تنظیم شده است. در بخش نخست، برخی مباحث مقدماتی و ضروری مربوط به موضوع که در فهم مباحث فقهی قرآن و توسعۀ استنباط احکام از این کتاب الهی نقش اساسی دارد در چهار فصل مطرح شده که شامل: مفهوم حکم و تقسیم‌بندی احکام، پیشینۀ آیات‌الاحکام، زبان فقهی قرآن و گسترۀ آیات‌الاحکام و موضوعات فقهی قرآن می‌باشد. در بخش دوم که مباحث اصلی این پژوهش را تشکیل می‌دهد، ملاک‌ها و روش‌های توسعۀ آیات‌الاحکام قرآن کریم مطرح و در هفت فصل تنظیم شده است. ملاک تشریعی بودن فروعات عملی، مبنای تشریعی بودن موضوعات اخلاقی قرآن، مبنای تشریعی بودن موضوعات و آیات اعتقادی، ملاک وحدت شرایع الهی، مبنای استقلال بخش‌های تقطیع شده قرآن، قواعد عام و کلی قابل برداشت از آیات قرآن و در نهایت مبنای چندمعنایی بودن آیات قرآن بررسی شده است.
عناوین اصلی کتاب عبارتند از:
بخش اول:مفاهیم و کلیات
بخش دوم:ملاک‌ها و روش‌های توسعۀ آیات‌الاحکام

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید