تربیت عقلانی از منظر قرآن کریم

تربیت عقلانی از منظر قرآن کریم

پدیدآورمحمد احسانی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

پژوهشی در زمینه مبانی، اهداف، اصول، روش ها، عوامل، موانع و آثار تربیت عقلانی با رویکردی قرآنی است. در این کتاب با استناد به آیات قرآن کریم، اهمیت تعقل و تفکر در زندگی دنیوی و اخروی انسان تبیین شده و نتیجه تربیت عقلانی انسان ها در پرتو عمل به تعالیم عقلانی قرآن کریم، به تصویر کشیده شده است. نویسنده نخست به بیان معانی واژگان مرتبط با عقل و عقلانیت در قرآن کریم و نیز واژگان متضاد با آن پرداخته و پس از آن تفسیری از چیستی عقل، هستی آن، ارزش و اعتبار آن، تربیت پذیری عقل، توانمندی های آن، محدودیت های آن و نیز هدایت گری عقل ارایه نموده است.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
1. فصل یکم : کلیات و مفاهیم
2. فصل دوم : مبانی تربیت عقلانی
3. فصل سوم : اهداف تربیت عقلانی
4. فصل چهارم : اصول تربیت عقلانی
5. فصل پنجم : روش های تربیت عقلانی
6. فصل ششم : عوامل تربیت عقلانی
7. فصل هفتم : آثار تربیت عقلانی
8. فصل هشتم : موانع تربیت عقلانی

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید