سیمای ابرار در آینه قرآن

سیمای ابرار در آینه قرآن

پدیدآورعلی اسلامی(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

 
صفحه از 0

بررسی مفهوم "برّ" و "ابرار" در آیات قرآن کریم و ابعاد مختلف مربوط به آن است. در ابتدای این نوشتار به بررسی مفاهیم واژگانی همچون برّ و ابرار و بعضی از واژگان مترادف و متناسب با آن در آیات قرآن کریم مانند: تقوا، خیر، صله، احسان، صدقه، انفاق، عمل صالح و طاعت و نیز واژگان مقابل برّ مانند: عدوان، فجور، جرم و عقوق پرداخته شده و پس از آن مصادیق برّ و ابرار در قرآن مانند پیامبران، فرشتگان، امامان معصوم(ع)، مؤمنان و پرهیزگاران بیان شده است. آنگاه به توصیف خصوصیات ابرار همچون: ایمان به مبدأ و معاد، ایمان به فرشتگان، ایمان به وحی، ایمان و پای بندی به ولایت و امامت، پای بندی به اخلاق و مناقب اسلامی و نیز داشتن رفتار متناسب با مکارم اخلاقی پرداخته شده است. در بخش دیگری از کتاب حاضر نویسنده به درجات و فرجام ابرار از منظر قرآن کریم اشاره کرده و کاربردهای این واژه در این کتاب آسمانی مانند تطبیق کتاب اعمال انسان های نیکوکار و نیز نعمت های بهشتی بر این واژه را بیان کرده و آثار نیکی و پاداش نیکوکاران در روایات بررسی نموده است.
جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید