سیری در اسرار فرشتگان

سیری در اسرار فرشتگان

پدیدآورمحمدزمان رستمی(نویسنده)، طاهره آل بویه(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

تحلیلی از ماهیت فرشتگان و مراتب خلقت آنان از دیدگاه قرآن کریم و دیدگاه‌های عرفا است. در این نوشتار با استناد به آیات قرآنی و تفاسیر عرفانی، به شناخت ملائکه و مراتب خلقت آنان پرداخته شده و مسیر دستیابی انسان‌ها به کمالات ملکوتی و نیز دریچه‌های آشنایی با خداوند، بیان شده است. نویسنده نخست به مراتب کمالی وجود فرشتگان اشاره نموده و تعدد فراوان مراتی وجودی آنان را بررسی کرده است. آنگاه به برخی از قدرت‌های فوق مادی آنان اشاره نموده و دارای مقام معلوم بودن فرشتگان را از منظر مفسران شیعه و اهل‌سنت بررسی نموده است. وی در ادامه به برخی از صفات فرشتگان از دیدگاه قرآن مانند: بال داشتن متعدد آنان، غیرمادی بودن آنان، کمالات معنوی آنان، مفهوم عبادت آن‌ها، خشیت ایشان، خوف آنان با مقام الهی، کثرت آنان و ماهیت تسبیح آنان اشاره نموده و دیدگاه تفاسیر عرفانی را در مورد برتر بودن انسان نسبت به فرشته را بررسی نموده است. معرفی اقسام فرشتگان، بیان معانی الفاظی همچون: عرش، کرسی، لوح، قلم، روح، و نیز توصیف حالات و مقامات فرشتگانی مانند جبرئیل، میکائیل، عزرائیل و اسرافیل از دیگر مندرجات این نوشتار است.
بخش های اصلی این کتاب:
سخنی با خواننده
پیشگفتار
مقدمه: کلیات
فصل اول ماهیت فرشتگان
فصل دوم صفات فرشتگان
فصل سوم اقسام فرشتگان
فصل چهارم کارهای فرشتگان
فصل پنجم فرشتگان و خلافت انسان
کتاب‌نامه
نمایه

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید