سیره پیامبر در برابر مخالفان از زبان قرآن

سیره پیامبر در برابر مخالفان از زبان قرآن

پدیدآورعلی محمد یزدی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

قرآن رفتار پیامبر (ص) با دو دسته از مخالفان را بیان کرده است:
کسانی که مسلمان نبودند؛ کسانی که مسلمان شناخته می شدند، اما سر ناسازگاری داشتند. دسته اول به دو گروه بزرگ تقسیم می شدند: گروهی که از ادیان آسمانی بی بهره بودند و گروهی که خود را پیرو یکی از آن ادیان می دانستند. در گزارش های قرآن، دوران زندگانی پیامبر(ص) به ویژه در مدینه با درس هایی گفتاری و رفتاری همراه بود که در برخورد با افراد یا گروه هایی که مشکل آفرین بودند، تبلور می یافت. با بررسی رفتار پیامبر(ص) با مخالفان، پیروان آن حضرت می توانند از افراط و تفریط در برابر آنان دور بمانند و با اقتدا به آن جناب بهترین شیوه را در تعامل با مخالفان برگزینند و با هدایت یا سرکوب دشمن راه سعادت خود را هموار سازند.

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید