آیات الاحکام ( بیان احکام فقهی قرآن )

آیات الاحکام ( بیان احکام فقهی قرآن )

پدیدآورمحمد رضا صفوی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

کتاب آیات الاحکام دارای ویژگی های متعددی است که از جمله آن می توان به احکام بر آمده از آیات اشاره کرد ذیل مسائل عنوان شده، آیه یا آیات مربوط را آورده و در صورت نیاز از چگونگی دلالت آیه بر هر مسئله یاد نموده است، قرآن محور است، به بیان دیگر تلاش کرده است هر آنچه آمده مثتضای خود آیات باشد.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
فصل اول: مبادی و مبانی احکام
فصل دوم طهارات
فصل سوم: نماز
فصل چهارم: روزه
فصل پنجم: اعتکاف
فصل ششم: زکات
فصل هفتم: خمس
فصل هشتم: فَیء
فصل نهم: انفال
فصل دهم: حج
فصل یازدهم: عمره

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید