روش بیان قرآن

روش بیان قرآن

پدیدآورعلی محمد یزدی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

در کتابی که فراروی شماست سعی شده، روش قرآن در بیان معارف الهی تبیین شود. قرآن کریم خود بهترین معرف سبک خویش است و در قالب توصیف خود یا برگزیدن مکرر یک سبک، مخاطب را با اسلوب های گفتاری اش آشنا ساخته است. نخستین شرط تفسیر هر کتاب، وفادار ماندن به ساختاری است که در تدوین آن کتاب به کار رفته و مؤلف در معرفی کتاب، خود از تعهد به آن ساختار خبر داده است.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
فصل اول: شاخصه واقع نمایی
فصل دوم: شاخصه فراعصری
فصل سوم: شاخصه بطن‌ داری
فصل چهارم: راهکارهای کلی قرآن در بیان معارف
فصل پنجم: شیوه نقل اقوال و عقاید دیگران
فصل ششم: ادب قرآن
فصل هفتم: واژه‌ های تازه و پردازش ترکیب‌هایجدید
فصل هشتم: گرایش به کلیات
فصل نهم: پیوست‌های قرآن
فصل دهم: تأکیدهای قرآنی

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید