تفسیر سوه یوسف

تفسیر سوه یوسف

پدیدآورسید حسن طاهری خرم آبادی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0


تفسیر قرآن همراه با نزول نخستین آیات آن آغاز شد و تا کنون هر چند تفاسیر بی شماری برای این کتاب مقدس تدوین شده، اما همچون اقیانوسی بی کران، اندیشه ها را به ژرفای معانی خود فرا می خواند. تفاسیر تدوین شده دو گونه اند: برخی تمام قرآن را تفسیر کرده اند و برخی به تفسیر یک یا چند سوره پرداخته اند که به آن «تک نگاشته تفسیری» می گویند. کتاب حاضر، تک نگاشته تفسیری است که به تفسیر سوره یوسف پرداخته است. عناوین اصلی کتاب عبارتند از: تفسیر آیات 1 الی 111 سوره یوسف