دایرة المعارف نگاری با نگاه به دایرة المعارف قرآن کریم

دایرة المعارف نگاری با نگاه به دایرة المعارف قرآن کریم

پدیدآورعلی اکبر مومنی(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

 
صفحه از 0

موضوع اثر حاضر، بیان اصول و ضوابط نگارش دائرةالمعارف نویسی و استانداردهای مربوط به آن است. در این اثر با توجه به اهمیت و نقش انواع دائرةالمعارف در گسترش و تعمیق دانش بشری، به بحث در مورد ویژگی های یک دائرةالمعارف مطلوب با تأکید بر دائرةالمعارف قرآنی پرداخته شده و نقاط ضعف و قوت دائرةالمعارف قرآن کریم تهیه و تنظیم توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مورد ارزیابی قرار گرفته است. نویسنده ضمن معرفی برخی از دانشنامه ها و دائرةالمعارف های رایج، به بحث در مورد ساختار علمی آنها پرداخته و روش های مدخل گزینی، قلمرو و چینش مدخل ها، جامعیت، چینش محتوا و بایسته های مقالات مندرج در دائرة المعارف ها، برخی از کاستی های دائرةالمعارف قرآن کریم را از لحاظ ساماندهی نامناسب، موضوع بندی، غلط تایپی، بازیابی اطلاعات، عدم نظم در شناسه ها، ناموزون بودن مقالات هم سو و عدم بهره گیری از دانش های جدید را بررسی کرده است.

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید