جامعه آرمانی قرآن کریم

جامعه آرمانی قرآن کریم

پدیدآورعلی محمدی آشنانی(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

 
صفحه از 0

همه جوامع آرمانی بشری، هدف کلی خود را تحقق عدالت و تأمین کمال و سعادت آدمی، معرفی کرده‌اند؛ ولی به دلیل آن که سعادت، کمال و عدالت، در دیدگاه هر یک، تعریف و مصداق خاصی دارد، اهداف جزیی و تفصیلی آنان بسیار متفاوت می‌گردد، زیرا پیش‌فرض‌های اصولی همچون نحوه نگرش به انسان، غایت را دنیا یا آخرت پنداشتن، مادی‌نگری یا وحی‌مداری، تعاریف ما را از سعادت، کمال و عدالت به طور اساسی تغییر می‌دهد. شاید بتوان گفت که هدف کلی جامعه اسلامی نیز دستیابی به سعادت، کمال و عدالت حقیقی است اما در تعریف قرآن کریم، این امور تنها در پرتو معرفت و قرب به خدا قابل دستیابی است و بس. کتاب «جامعه آرمانی قرآن کریم» پس از بررسی نظریات اندیشوران مسلمان و غیرمسلمان درباره آرمان¬شهر، جامعه آرمانی مطلوب قرآن کریم، هدف، شکل، مراتب و برتری آن را بررسی کرده است.

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید