تفسیر قرآن (سوره های جمعه،کافرون، نصر،کوثرو مسد)

تفسیر قرآن (سوره های جمعه،کافرون، نصر،کوثرو مسد)

پدیدآورسید حسن طاهری خرم آبادی(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبان-

 
صفحه از 0

تفسیر قرآن همراه با نزول نخستین آیات آن آغاز شد و تاکنون هرچند تفاسیر بی‌شماری برای این کتاب مقدس تدوین شده، اما همچون اقیانوسی بی‌کران، اندیشه‌ها را به ژرفای معانی خودفرامی‌خواند. تفاسیر تدوین شده دو گونه‌اند: برخی تمام قرآن را تفسیر کرده‌اند و برخی به تفسیر یک یا چند سوره پرداخته‌اند که به آن «تک‌نگاشته تفسیری» می¬گویند. کتاب پیش¬روی تک¬نگاشته تفسیری است که به تفسیر سوره¬های جمعه، مسد، نصر، کافرون و کوثر پرداخته است. عناوین اصلی کتاب عبارتند از: سوره جمعه سوره مسد سوره نصر سوره کافرون سوره کوثر
جهت دریافت متن کتاب کلیک نمایید