تفسیر قرآن (سوره های جمعه،کافرون، نصر،کوثرو مسد)

تفسیر قرآن (سوره های جمعه،کافرون، نصر،کوثرو مسد)

پدیدآورسید حسن طاهری خرم آبادی(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

 
صفحه از 0

تفسیر قرآن همراه با نزول نخستین آیات آن آغاز شد و تاکنون هرچند تفاسیر بی‌شماری برای این کتاب مقدس تدوین شده، اما همچون اقیانوسی بی‌کران، اندیشه‌ها را به ژرفای معانی خودفرامی‌خواند. تفاسیر تدوین شده دو گونه‌اند: برخی تمام قرآن را تفسیر کرده‌اند و برخی به تفسیر یک یا چند سوره پرداخته‌اند که به آن «تک‌نگاشته تفسیری» می¬گویند. کتاب پیش¬روی تک¬نگاشته تفسیری است که به تفسیر سوره¬های جمعه، مسد، نصر، کافرون و کوثر پرداخته است. عناوین اصلی کتاب عبارتند از: سوره جمعه سوره مسد سوره نصر سوره کافرون سوره کوثر
جهت دریافت متن کتاب کلیک نمایید